Tại Hoa Kỳ, bang Utah đã thông qua dự luật cho phép tiền điện tử được công nhận là tiền vào ngày 31 tháng 1.

Vào ngày 18 tháng 1, luật pháp của bang Utah đã trình bày dự luật, điều này sẽ giúp làm rõ việc phân loại tiền điện tử.

Theo báo cáo của Cointelegraph vào đầu tháng này, dự luật sẽ đặt tài sản tiền điện tử thành ba loại: tài sản tiêu dùng kỹ thuật số, chứng khoán kỹ thuật số và tiền ảo. Bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào thuộc ba loại này sẽ được xác định là tài sản cá nhân vô hình, cấp tiền ảo giống như tiền định danh.

Dự luật đề xuất cũng cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký cho tài sản kỹ thuật số phù hợp với điều này phần sau khi cung cấp sáu mươi (60) ngày thông báo bằng văn bản cho ủy viên. [[9009003]

Dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3, như đã nêu trên trang web của cơ quan lập pháp bang Utah.

dự luật thành công nhận tiền điện tử là tiền, các quốc gia khác trên thế giới vẫn chưa rõ ràng về việc tiền điện tử rơi ở đâu. Mexico và Đan Mạch vẫn xem tiền điện tử là một tài sản không được kiểm soát, trong khi Đức và Nhật Bản coi tiền điện tử như tiền, theo một báo cáo gần đây của Cointelegraph.

Bang Utah đã tiếp tục nỗ lực để trở thành một trung tâm tiền điện tử ở Đầu tháng này, Cointelegraph đã báo cáo rằng bang Utah đã đưa thêm các dự luật liên quan đến tiền điện tử vào pháp luật để xem xét để giúp tiếp tục quy định về tiền điện tử.Nguồn Cointelegraph