Hồi lại vào thập niên 90, nhiều người trong chúng ta hiểu một cách trực giác Internet là một cơ sở hạ tầng mới mạnh mẽ nhưng phải mất Marc Andreeseen với khảm và sau đó là Netscape. Cơ sở hạ tầng mới mạnh mẽ này có thể tiếp cận được với đối tượng rộng hơn, ông nói trong tuyên bố. Ngày nay, De DeFi, hay tài chính phi tập trung, cảm thấy biến đổi sâu sắc như Internet đã làm, nhưng nó vẫn còn quá khó để sử dụng. [[9009003]Nguồn bitcoinmagazine