Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133

Báo cáo tài chính là những thông tin kinh tế tài chính được kế toán viên trình diễn dưới dạng bảng biểu nhằm mục đích cung ứng những thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh thương mại và những luồng tiền của doanh nghiệp. Dưới đây, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 để bạn đọc tìm hiểu thêm.

>>>Xem thêm: Quy định mức xử phạt nộp chậm Báo cáo tài chính năm 2018

Mẫu báo cáo tình hình tài chính (mẫu số B01a – DNN)

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 được lao lý đơn cử như sau :

báo-cáo-tài-chính

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B01a – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày … tháng … năm …

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : … … … ….

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
TÀI SẢN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
II. Đầu tư tài chính 120
1. Chứng khoán kinh doanh thương mại 121
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác 123
4. Dự phòng tổn thất góp vốn đầu tư tài chính ( * ) 124 ( … ) ( … )
III. Các khoản phải thu 130
1. Phải thu của người mua 131
2. Trả trước cho người bán 132
3. Vốn kinh doanh thương mại ở đơn vị chức năng thường trực 133
 

4. Phải thu khác cách điền mẫu 08 thông tư 95

 

134
5. Tài sản thiếu chờ giải quyết và xử lý 135
6. Dự phòng phải thu khó đòi ( * ) 136 ( … ) ( … )
IV. Hàng tồn kho 140
1. Hàng tồn dư 141
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn dư ( * ) 142 ( … ) ( … )
V. Tài sản cố định 150
– Nguyên giá 151
– Giá trị hao mòn lũy kế ( * ) 152 ( … ) ( … )
VI. Bất động sản đầu tư 160
– Nguyên giá 161
– Giá trị hao mòn lũy kế ( * ) 162 ( … ) ( … )
VII. XDCB dở dang

VIII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

180

181 182

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170+180)
200
NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả

1. Phải trả người bán ủy nhiệm chi acb 2. Người mua trả tiền trước 3. Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước 4. Phải trả người lao động 5. Phải trả khác 6. Vay và nợ thuê tài chính 7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh thương mại 8. Dự phòng phải trả 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10. Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến

II. Vốn chủ sở hữu cách làm báo cáo tài chính nội bộ

1. Vốn góp của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn CP 3. Vốn khác của chủ sở hữu

300

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

400

411 412 413

4. Cổ phiếu quỹ ( * ) 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 414 415 416 417 ( … ) ( … )
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)
500
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG

( Ký, họ tên )

Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

( 1 ) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình diễn nhưng không được đánh lại “ Mã số ” chỉ tiêu. ( 2 ) Số liệu trong những chỉ tiêu có dấu ( * ) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( … ). ( 3 ) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch ( X ) thì “ Số cuối năm ” hoàn toàn có thể ghi là “ 31.12. X ” ; “ Số đầu năm ” hoàn toàn có thể ghi là “ 01.01. X ”. ( 4 ) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy ghi nhận ĐK hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ kế toán.

Bạn có thể tải mẫu báo cáo tình hình tài chính – mẫu số B01a-DNN TẠI ĐÂY

Thời hạn nộp báo cáo

– Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính Ví dụ : Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2018 chậm nhất là ngày 30/3/2019. Thời hạn nộp báo cáo cũng là thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. – Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế so với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quy đổi hình thức chiếm hữu giải thể, chấm hết hoạt động https://www.redstarvapor.com/zolpidem-ambien/ giải trí chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm ), kể từ ngày có quyết định hành động về việc doanh nghiệp thực thi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quy đổi hình thức chiếm hữu giải thể, chấm hết hoạt động giải trí. Trên đây là những hướng dẫn về mẫu và cách lập báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133. Mong bài viết của mái ấm gia đình kế toán có ích cho bạn đọc !

Gia đình kế toán chúc bạn thành công!

>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán

Bên cạnh những bài viết nâng cao về kế toán, chúng tôi cũng sẽ gửi tới bạn những bài viết review học xuất nhập khẩu ở đâu, về những TT giảng dạy xuất nhập khẩu.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Bài viết liên quan

Bài viết mới