Alex Bosworth của Lightning Labs mô tả lịch sử và lợi ích của mạng Lightning, cũng như một tài liệu tham khảo SpPal bí mật. .youtube.com / scribe_c …

Trang web: https://www.coindesk.com
Facebook: https://www.facebook.com/CoinDesk[19459005[Twitter:https://wwwtwittercom/coindesk[19459005[Instagram:https://wwwInstagramcom/coindesk[19459005[Newsletter:https://wwwcoindeskcom/newsletter/[19459005[Twitter(Thịtrường):https://wwwtwittercom/coindeskmmarket

CoinDesk là công ty dịch vụ thông tin và sự kiện kỹ thuật số hàng đầu cho cộng đồng công nghệ blockchain và tài sản tiền điện tử.Nguồn bitcoinmagazine