Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48 của BTC

Thứ tự các chỉ tiêu có thể thay đổi trong thuyết minh báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ( mẫu B09 – DNN  theo QĐ số 48 ) và doanh nghiệp lớn ( mẫu B09 – DN theo TT số 200 thay thế QĐ số 15 ) nhưng về cơ bản tên các chỉ tiêu là giống nhau.

1. Khái niệm

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ báo cáo tài chính. Dùng để mô tả chi tiết và phân tích các thông tin số liệu đã được trình bày trong các bảng biểu: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo các chuẩn mực kế toán.

Cụ thể : Đặc điểm hoạt động giải trí của doanh nghiệp, những chủ trương, nguyên tắc, chính sách kế toán vận dụng .

Sau đây là các nội dung chuẩn bị cho cách lập thuyết minh báo cáo tài chính một cách khoa học và chính xác nhất.

2. Cơ sở số liệu để lập thuyết minh báo cáo tài chính

Căn cứ hầu hết để lập thuyết minh báo cáo tài chính là :
– Các sổ kế toán tổng hợp và cụ thể tương quan của kỳ lập báo cáo .
– Thuyết minh báo cáo năm trước liền kề .

–   Các báo cáo tài chính khác trong bộ báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Căn cứ vào tình hình trong thực tiễn của doanh nghiệp và những tài liệu tương quan khác .

3. Phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần phải đạt được những yêu cần sau :
– Cơ sở lập và trình diễn báo cáo tài chính và những chủ trương kế toán đơn cử được lựa chọn và vận dụng so với những thanh toán giao dịch và sự kiện quan trọng .
– Trình bày những thông tin trọng điểm chưa được trình diễn trong những báo cáo tài chính khác .
– Cung cấp thông tin bổ trợ chưa được trình diễn trong những báo cáo tài chính khác nhưng lại thiết yếu cho việc trình diễn trung thực và hài hòa và hợp lý tình hình tài chính doanh nghiệp .

–   Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống. Mỗi khoản mục trong BCĐKT, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn đến các thông tin liên quan trong bản thuyết minh báo cáo tài chính.

4. Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo những chỉ tiêu

Thứ tự những chỉ tiêu hoàn toàn có thể biến hóa trong thuyết minh báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ( mẫu B09 – DNN theo QĐ số 48 ) và doanh nghiệp lớn ( mẫu B09 – DN theo TT số 200 thay thế sửa chữa QĐ số 15 ) nhưng về cơ bản tên những chỉ tiêu là giống nhau .

4.1. Đặc điểm hoạt động giải trí của Doanh Nghiệp

– Hình thức chiếm hữu vốn : Là công ty Nhà nước, công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân .
Đối với doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải thuyết minh rõ : Tên vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp ( gồm có chủ góp vốn đầu tư có quốc tịch việt nam và quốc tịch quốc tế và tỷ suất % góp vốn tại thời gian lập thuyết minh báo cáo tài chính ) .
– Lĩnh vực kinh doanh thương mại : Nêu rõ tên nghành kinh doanh thương mại : Kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất, thiết kế xây dựng, vận tải đường bộ, nhà hàng quán ăn, khách sạn, … hoặc tổng hợp nhiều nghành kinh doanh thương mại .
– Tổng số công nhân viên và người lao động : Nêu rõ số lượng lao động trung bình trong năm của Doanh Nghiệp .
– Ngành nghề kinh doanh thương mại : Nêu rõ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chính và đặc thù loại sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung ứng của doanh nghiệp .
– Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì : Trường hợp chu kỳ luân hồi lê dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại trung bình của ngành, nghành nghề dịch vụ .
– Đặc điểm hoạt động giải trí của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng tác động đến báo cáo tài chính : Nêu rõ những sự kiện về thiên nhiên và môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc thù hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, quản trị, tài chính, những sự kiện sáp nhập, chia, tách, đổi khác quy mô … có ảnh hưởng tác động đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp .
– Cấu trúc doanh nghiệp ( nếu có ) : Danh sách những công ty con, công ty liên kết kinh doanh, link, đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào ( trình diễn cụ thể : Tên, địa chỉ, tỷ suất vốn góp, … của từng đơn vị chức năng ) .

4.2. Chính sách kế toán vận dụng tại Doanh Nghiệp

– Kỳ kế toán : Kỳ kế toán năm theo năm dương lịch ( từ 01/01 / N – 31/12 / N ). Nếu Doanh Nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày mở màn và ngày kết thúc niên độ kế toán .
– Đơn vị tiền tệ sử dụng : Ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị chức năng tiền tệ khác được lựa chọn theo lao lý của Luật Kế toán
– Chế độ kế toán vận dụng : Nêu rõ Doanh Nghiệp vận dụng theo chính sách kế toán Doanh Nghiệp nhỏ và vừa hay chính sách kế toán Doanh Nghiệp lớn .
– Hình thức kế toán vận dụng : Nêu rõ hính thức kế toán vận dụng là nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký – sổ cái hay hình thức kế toán trên máy vi tính .
– Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán hiện hành : Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và trình diễn tương thích với những Chuẩn mực và Chế độ kế toán Nước Ta hay không. Trường hợp không vận dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ .

4.3. Nguyên tắc – giải pháp những phần hành kế toán cơ bản

a. Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và những khoản tương tự tiền :
– Nêu rõ tiền gửi ngân hàng nhà nước là có kỳ hạn hay không kỳ hạn .
– Nêu rõ những khoản tương tự tiền được xác lập trên cở sở nào ? Có tương thích với lao lý của Chuẩn mực kế toán “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ” hay không ?
b. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu :
– Tiêu chí phân loại những khoản nợ phải thu ( phải thu người mua, phải thu khác, phải thu nội bộ )
– Phương pháp lập dự trữ phải thu khó đòi .
c. Nguyên tắc giá trị hàng tồn dư :
– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn dư : Nêu rõ hàng tồn dư được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần hoàn toàn có thể triển khai được .

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp nào ( Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; hay tính theo giá đích danh, phương pháp giá bán lẻ ).

– Phương pháp hạch toán hàng tồn dư : Nêu rõ doanh nghiệp vận dụng chiêu thức kê khai liên tục hay chiêu thức kiểm kê định kỳ .
– Phương pháp lập dự trữ giảm giá hàng tồn dư : Nêu rõ doanh nghiệp lập dự trữ giảm giá hàng tồn dư trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần hoàn toàn có thể triển khai được của hàng tồn dư hay lập theo số chênh lệch giữa số dự trữ phải lập năm nay với số dự trữ đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập .
d. Nguyên tắc kế toán và chiêu thức khấu hao gia tài cố định và thắt chặt :
– Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá hay giá nhìn nhận lại .
– Nguyên tắc kế toán những khoản ngân sách phát sinh sau ghi nhận khởi đầu ( ngân sách tăng cấp, tái tạo, trùng tu, sửa chữa thay thế ) được ghi nhận vào giá trị ghi sổ hay chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại ;

– Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo pp đường thẳng, pp khấu hao theo số dư giảm dần,…

e. Nguyên tắc ngân sách trả trước :
– Nêu rõ ngân sách trả trước được phân chia dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại gồm có những khoản ngân sách nào .
– Phương pháp và thời hạn phân chia ngân sách trả trước ;
– Có theo dõi chi tiết cụ thể ngân sách trả trước theo kỳ hạn không ?
f. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả :
– Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng người tiêu dùng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời gian báo cáo, theo nguyên tệ không ?
– Có nhìn nhận lại nợ phải trả thỏa mãn nhu cầu định nghĩa những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không ?

g. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

– Vốn góp của chủ sở hữu có được ghi nhận theo số vốn thực góp không ?
– Lợi nhuận chưa phân phối được xác lập như thế nào ? Nguyên tắc phân phối doanh thu, cổ tức .
h. Nguyên tắc và chiêu thức ghi nhận lệch giá, thu nhập khác :
– Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ : Có tuân thủ vừa đủ những điều kiện kèm theo ghi nhận lệch giá pháp luật tại Chuẩn mực kế toán “ Doanh thu và thu nhập khác ” hay không ? Các giải pháp nào được sử dụng để ghi nhận lệch giá .
– Doanh thu hợp đồng kiến thiết xây dựng : Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán “ Hợp đồng kiến thiết xây dựng ” không ? Các chiêu thức nào được sử dụng để ghi nhận lệch giá hợp đồng kiến thiết xây dựng .
– Các chiêu thức ghi nhận lệch giá hoạt động giải trí tài chính .
– Các nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác .
i. Nguyên tắc kế toán những khoản giảm trừ lệch giá :
– Các khoản giảm trừ lệch giá gồm những gì ?
– Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán “ Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ” để kiểm soát và điều chỉnh lệch giá không ?
k. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán :
– Có bảo vệ nguyên tắc tương thích với lệch giá không ?
– Có bảo vệ nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay những ngân sách vượt trên mức thông thường của hàng tồn dư không ?
– Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán gồm những gì ?
l. Nguyên tắc và giải pháp ghi nhận ngân sách tài chính : Có ghi nhận khá đầy đủ ngân sách lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo không ?
m. Ngân sách chi tiêu bán hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp : Có ghi nhận khá đầy đủ ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp phát sinh trong kỳ không ?
n. Nguyên tắc và giải pháp ghi nhận ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác lập trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành .
o. Các nguyên tắc và giải pháp kế toán khác : Nêu rõ những nguyên tắc và giải pháp kế toán khác với mục tiêu giúp cho người sử dụng hiểu được là Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình diễn trên cơ sở tuân thủ mạng lưới hệ thống chuẩn mực kế toán Nước Ta do Bộ Tài chính phát hành .

4.4. Thông tin bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong BCĐKT :

– Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn và nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể những số liệu đã được trình diễn trong Bảng Cân đối kế toán để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung những khoản mục gia tài, nợ phải trả và vốn chủ chiếm hữu .
– Đơn vị tính giá phải thống nhất trong phần “ tin tức bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong Bảng Cân đối kế toán ” và trong BCĐKT .
– Số liệu ghi vào cột “ Đầu năm ” được lấy từ cột “ Cuối năm ” trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “ Cuối năm ” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ :
+ Bảng Cân đối kế toán năm nay ;
+ Sổ kế toán tổng hợp ;
+ Sổ và thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp chi tiết cụ thể có tương quan .

Ví dụ: lập thuyết minh BCTC tại chỉ tiêu “ hàng tồn kho”: số liệu được lấy lên chỉ tiêu này căn cứ vào số dư nợ các tài khoản 152, 153,154,155,156,157 trên sổ cái( ghi sổ bằng  phương pháp Nhật ký chung) hoặc sổ Nhật ký sổ cái( ghi sổ bằng phương pháp nhật ký – sổ cái).

– Doanh nghiệp được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn từ Bảng Cân đối kế toán và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ.

4.5.Thông tin bổ sung cho các khoản  mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:    

– Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn và nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể những số liệu đã được biểu lộ trong Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung của những khoản mục lệch giá, ngân sách .
– Đơn vị tính phải thống nhất trong phần “ tin tức bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ” và trong Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
– Số liệu ghi vào cột “ Năm trước ” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “ Năm nay ” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ :
+ Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại năm nay ;
+ Sổ kế toán tổng hợp ;
+ Sổ và thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp cụ thể có tương quan .
– Doanh nghiệp được dữ thế chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết cụ thể được trình diễn trong phần này theo nguyên tắc tương thích với số dẫn từ Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và bảo vệ dễ so sánh và hoàn toàn có thể so sánh giữa những kỳ .

4.6. Thông tin bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

– Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn và nghiên cứu và phân tích những số liệu đã được bộc lộ trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng tác động đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp .
– Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp có mua hoặc thanh lý những khoản góp vốn đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị chức năng kinh doanh thương mại khác thì những luồng tiền này phải được trình diễn thành những chỉ tiêu riêng không liên quan gì đến nhau trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .
– Đơn vị tính phải thống nhất trong phần “ tin tức bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ” và trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .
– Số liệu ghi vào cột “ Năm trước ” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước ; Số liệu ghi vào cột “ Năm nay ” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ :
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm nay
+ Sổ kế toán tổng hợp ;
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết cụ thể hoặc Bảng tổng hợp chi tiết cụ thể có tương quan .

4.7. Những thông tin khác :

Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn những thông tin quan trọng khác ( nếu có ) ngoài những thông tin đã trình diễn trong những phần trên nhằm mục đích cung ứng thông tin diễn đạt bằng lời hoặc số liệu theo lao lý của những chuẩn mực kế toán đơn cử nhằm mục đích giúp cho người sử dụng hiểu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình diễn trung thực, hài hòa và hợp lý .

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Bài viết liên quan

Bài viết mới