1 phút 30 giây bằng bao nhiêu giây

a ) 1 năm 6 tháng = …… tháng 2 giờ10 phút = ….. phút2 phút 30 giây = …… giây 5 ngày 8 giờ = …. giờb ) 30 tháng = … năm …. tháng 58 giờ = …. ngày …. giờ

150 phút= …giờ…phút                     200 giây=….phút giây

c ) 60 phút = … giờ 45 phút = … giờ … = giờ30 phút = … giờ = … giờ 12 phút = .. giờ = … giờ1 giờ 30 phút = ….. giờ 2 giờ 15 phút = ……….. giờ75 phút = …….. giờ 1 giờ 12 phút = ……….. giờd ) 60 giây = … phút 30 giây = …….. phút = ….. phút90 giây = ….. phút 1 phút 15 giây = …. phút1 phút 6 giây = … phút 1 phút 24 giây = ….. phúte ) 2 giờ 18 phút = …. giờ 1 giờ 36 phút = …. giờ3 phút 48 giây = … phút 1 phút 6 giây = …. phút1 năm 6 tháng = 18 tháng 2 giờ 10 phút = 130 phút2 phút 20 giây = 140 giây 5 ngày 8 giờ = 128 giờai k mình mình k lại, kết bạn nha1 năm 6 tháng = … 18 … tháng 2 giờ10 phút = .. 130 … phút2 phút 30 giây = .. 150 …. giây 5 ngày 8 giờ = .. 128 .. giờ1 năm 6 tháng = 18 tháng 2 giờ 10 phút = 70 phút2 phút 30 giây = 150 giây 5 ngày 8 giờ = 128 giờđúng thì k nhé1 năm 6 tháng = 18 tháng 2 giờ 10 phút = 130 phút2 phút 30 giây = 150 giây 5 ngày 8 giờ = 128 giờ1 năm 6 tháng = 18 tháng 2 giờ 10 phút = 130 phút2 phút 30 giây = 150 giây5 ngày 8 giờ = 128 giờ1 năm 6 tháng = 18 tháng2 phút 30 giây = 210 giây2 giờ 10 phút = 130 phút5 ngày 8 giờ = 128 giờbn mk nhé !1 năm 6 tháng = 18 tháng2 phút 30 giây = 150 giây2 giờ 10 phút = 130 phút5 ngày 8 giờ = 128 giờ1 năm 6 tháng = 18 tháng 2 giờ 10 phút = 130 phút2 phút 30 giây = 150 giây 5 ngày 8 giờ = 128 giờ6 năm 6 tháng + 2 năm 8 tháng ; 4 giờ 15 phút + 5 giờ 35 phút ; 6 giờ 42 phút-2 giờ 24 phút ; 7 giờ 3 phút – 65 phút ; 5 phút 12 giây + 2 phút 20 giây ; 4 giờ 43 phút – 1 giờ 30 phút ; 6 phút – 2 phút 15 giây ; 2 giờ 16 phút + 4 phút 30 giây6 năm 6 tháng + 2 năm 8 tháng = 8 năm 14 tháng = 9 năm 2 tháng4 giờ 15 phút + 5 giờ 35 phút = 9 giờ 50 phútGiúp mình vớiCảm ơn bn nhaa, 45 phút = ………. giờ = 0, …… giờb, 15 phút = …. giờ = 0, ….. giờc, 1 giờ 30 phút = ……, …… giờd, 90 phút = …, … giờe, 30 phút = …… giờ = 0, ….. giờg, 6 phút = …… giờ = 0, ….. giờh, 12 phút = …… giờ = 0, ….. giời, 3 giờ 15 phút = ….., ….. giờk, 2 giờ 12 phút = …, … giờl, 2 năm 6 tháng = ….. thángm, 3 phút 40 giây = …… giâyn, 60 phút = …. giờo, 1 giờ 5 phút = ….. phútô, 2 ngày 2 giờ = …. giờr, 90 giây = …., …y, 1 phút 30 giây = …, … phút

u, 30 giây=…phút=0,…phút

ư, 2 phút 45 giây = …., … phútv, 1 phút 6 giây = …., …. phútĐược update 24 tháng 3 lúc 14 : 32a, 45 phút = 3/4 giờ = 0,75 giờb, 15 phút = 1/4 giờ = 0,25 giờc, 1 giờ 30 phút = 1,5 giờd, 90 phút = 1,5 giờe, 30 phút = 1/2 giờ = 0,5 giờg, 6 phút = 1/10 giờ = 0,1 giờh, 12 phút = 1/5 giờ = 0,2 giời, 3 giờ 15 phút = 3,25 giờk, 2 giờ 12 phút = 2,2 giờl, 2 năm 6 tháng = 30 thángm, 3 phút 40 giây = 220 giâyn, 60 phút = 1 giờo, 1 giờ 15 phút = 75 phútô, 2 ngày 2 giờ = 50 giờr, 90 giây = 1,5 phúty, 1 phút 30 giây = 1,5 phútu, 30 giây = 1/5 phút = 0,5 phútư, 2 phút 45 giây = 2,75 phútv, 1 phút 6 giây = 1,1 phútg ) 6 phút = 1/10 giờ = 0,1 giờh ) 12 phút = 1/5 giờ = 0,2 giời ) 3 giờ 15 phút = 3,25 giờk ) 2 giờ 12 phút = 2,2 giờl ) 2 năm 6 tháng = 30 thángm ) 3 phút 40 giây = 220 giâyn ) 60 phút = 1 giờo ) 1 giờ 5 phút = 65 phútô ) 2 ngày 2 giờ = 50 giờr ) 90 giây = 1,5 phúty ) 1 phút 30 giây = 1,5 phútu ) 30 giây = 1/2 phút = 0,5 phútư ) 2 phút 45 giây = 2,75 phútv ) 1 phút 6 giây = 1,1 phút6 giờ 15 phútnhân 4 = 24 giờ 60 phút đúng hay sai12 năm 4 tháng – 6 năm 7 tháng =7 giờ 15 phút – 6 giờ 55 phút =11 giờ – 5 giờ 24 phút =19 phút – 6 phút 30 giây =1 giờ 5 phút – 18 giây =1 ngày – 4 giờ 30 phút =12 ngày 3 giờ – 10 ngày 7 giờ =9 năm – 3 năm 8 tháng =17 phút 10 giây – 16 phút 38 giây =7 ngày 8 giờ – 4 ngày 15 giờ =

12 năm 4 tháng – 6 năm 7 tháng = 5 năm 9 tháng

7 giờ 15 phút – 6 giờ 55 phút = 20 phút

11 giờ – 5 giờ 24 phút = 5 giờ 36 phút

19 phút – 6 phút 30 giây = 12 phút 30 giây

1 ngày – 4 giờ 30 phút = 19 giờ 30 phút

12 ngày 3 giờ – 10 ngày 7 giờ = 1 ngày 20 giờ

9 năm – 3 năm 8 tháng = 5 năm 4 tháng

17 phút 10 giây – 16 phút 38 giây = 32 giây

7 ngày 8 giờ – 4 ngày 15 giờ = 2 ngày 17 giờ .

Bài viết liên quan

Bài viết mới