Ethereum Hackathon ETHDenver hợp tác với UNICEF trên Hệ thống Bounty Blockchain

Hackathon phần cứng Ethereum (ETH) sắp tới ETHDenver đang hợp tác với UNICEF trên hệ thống mã thông báo blockchain....

Xem nhiều